Regulamin

 

 1. Właścicielem i administratorem serwisu scrumassistance.pl jest firma: Mariusz Chrapko, ul. Św. Sebastiana 11a/6, 31-049 Kraków, NIP: 8651656929, REGON: 120607396, zwana dalej „Operatorem”.
 2. Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub firma zwana dalej „Użytkownikiem”.
 3. Operator świadczy na rzeczy Użytkownika usługę polegającą na udostępnieniu kursu internetowego w domenie scrumassistance.pl, zawierającego informacje i treści związane z tematyką praktycznego zastosowania metody Scrum w zespołach projektowych („Usługa”).
 4. Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługę dodatkową polegającą na przesyłaniu informacji i treści związanych z tematyką Usługi na e-mail Użytkownika.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania z Usługi wymagane jest spełnienie następujących wymagań minimalnych:
  • Posiadanie komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW.
  • Włączona obsługa cookies w przeglądarce.
  • Możliwość odtwarzania materiałów wideo, np. serwisu YouTube.com.
  • Zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF oraz Microsoft Excel – w wersji 2010 lub nowszej.

PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik ma możliwość płatności za usługę przelewem elektronicznym, przelewem tradycyjnym lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro).

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

 1. Skorzystanie z Usługi możliwe jest po prawidłowym zawarciu Umowy zgodnie z poniższą procedurą:
  • Użytkownik składa zamówienie za pośrednictwem strony www Usługi,
  • Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia,
  • Umowa zawierana jest na czas określony. Użytkownik uzyskuje 6-miesięczny dostęp do kursu w wersji „BASIC” lub roczny w wersji „VIP”.
  • Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyn.

INNE POSTANOWIENIA

 1. Użytkownik ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego w Usłudze.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści zawarte w Usłudze są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
 3. Usługa jest świadczona przez Operatora w sposób ciągły, a wszelkie przerwy lub błędy należy zgłaszać Operatorowi korzystając z formularza kontaktowego, który dostępny jest pod adresem https://scrumassistance.pl/kontakt/.
 4. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Użytkownik podając przy zakładaniu konta swoje dane osobowe Operatorowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Operatora w celu świadczenia usługi. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Operator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika pod adresem https://scrumassistance.pl/regulamin.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Operatora.